Privacyverklaring | Wienerberger

Privacy policy

De bescherming van jouw privacy en jouw persoonsgegevens is een belangrijke kwestie waar wij in onze bedrijfsvoering altijd aandacht aan besteden.

1. Inleiding

Wienerberger BV (hierna: Wienerberger) verwerkt dagelijks informatie over personen. Wienerberger houdt zich daarbij aan de wet. Wienerberger respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt de informatie strikt vertrouwelijk.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Wienerberger verwerkt en voor welke doeleinden. Wij raden je aan om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Wienerberger, gevestigd aan de
  Hogeweg 95 te 5301 LK Zaltbommel,
  KvK-nummer 17078258,
  e-mailadres:  privacy.nl@wienerberger.com,

is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van jouw persoonsgegevens. Indien je vragen hebt over de inhoud van de privacyverklaring, kun je je ook wenden tot privacy.nl@wienerberger.com.

2. Persoonsgegevens

Wienerberger verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke persoonsgegevens en doeleinden dat zijn.

Uitvoering koop- en fabricageovereenkomsten
Voor het verwerken en bezorgen van jouw bestelling hebben we jouw naam, e-mailadres, betaalgegevens en jouw telefoonnummer nodig. Het merendeel van deze gegevens betreft gegevens ten aanzien van de rechtspersoon die de overeenkomst is aangegaan. Met name de contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever zullen in de meeste gevallen kunnen kwalificeren als persoonsgegevens.

Deze gegevens geven wij ook aan derden, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten. Dit doen wij alleen als het nodig is voor de uitvoering van de (koop)overeenkomst waarbij jij partij bent.

Dienstverlening
Om onze diensten te kunnen verlenen hebben wij jouw naam, e-mailadres, betaalgegevens en jouw telefoonnummer nodig. Op deze manier kunnen wij jouw aanvraag verwerken, contact met jou opnemen, onze diensten verlenen en jou op de hoogte houden van het proces. Wanneer dat nodig is voor onze dienstverlening verstrekken wij jouw persoonsgegevens aan derden.

Op grond van uitvoering van de overeenkomst houden wij je ook op de hoogte van wijzigingen in onze voorwaarden en ons aanbod. Dit zijn onze serviceberichten. Deze serviceberichten worden verstrekt zodat je als marktpartij kunt anticiperen op bijvoorbeeld komende prijs- of assortimentsaanpassingen, en deze kunt doorvoeren in je eigen organisatie.

(Direct) Marketing
Voor het verkrijgen van nieuwe opdrachten verzamelen wij commercieel interessante informatie over bedrijven, zoals de positie van een bedrijf in de markt, de mogelijke (verdere) interesse van het bedrijf in onze producten en de personen binnen het bedrijf met wie wij in contact willen komen, of zijn gekomen. Van die personen verzamelen wij contactgegevens, informatie over hun bezoeken aan beurzen, notities op basis van (telefoon)gesprekken en bezoekverslagen.

Soortgelijke informatie verzamelen wij over (potentiële) leveranciers en afnemers. Deze informatie wordt zorgvuldig geordend en opgeslagen in een database die alleen voor geautoriseerde werknemers toegankelijk is. Wij doen dit op grond van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang.

Naast persoonsgegevens over (potentiële) leveranciers en afnemers, verzamelen wij persoonsgegevens van tussenpersonen in de markt. Met deze tussenpersonen kan telefonisch contact worden opgenomen, tenzij deze tussenpersoon geregistreerd staat in het Bel-Me-Niet-Register.

Nieuwsbrief
Voor het informeren van klanten en marktpartijen over onze producten en diensten versturen wij periodiek nieuwsbrieven. Indien je je wilt abonneren op onze nieuwsbrief, wordt jouw toestemming gevraagd voor het ontvangen van onze nieuwsbrief per e-mail en het gebruik en de opslag van jouw persoonsgegevens door Wienerberger voor dit doel. Jouw toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door een email te sturen naar marketing.nl@wienerberger.com.

Social media
Wienerberger is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube en LinkedIn. Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken wanneer je functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een "Facebook-like".

Als een dergelijke functie door jou wordt gebruikt kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie. Daarnaast kunnen gegevens over het gebruik van onze online diensten aan jouw gebruikersaccount op de betreffende social-media worden gekoppeld.

Sollicitatieprocedure
Wienerberger verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, per post, per e-mail en/of telefoongesprekken. Wij verzamelen onder andere de naam, het geslacht, contactgegevens, motivatiebrieven, informatie over het opleidingsniveau en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant.

Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en zullen uiterlijk 4 weken na afloop van de procedure worden verwijderd. Indien je daarvoor toestemming geeft kan Wienerberger jouw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie, zodat in de toekomst eventueel wederom contact met jou kan worden opgenomen.

Werknemers
Wienerberger verwerkt ook persoonsgegevens van werknemers, in het kader van de arbeidsovereenkomst en op basis van wettelijke grondslagen. Voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, wordt verwezen naar het personeelshandboek.

Cameratoezicht
Wienerberger maakt gebruik van cameratoezicht voor zover noodzakelijk om haar eigendommen te beveiligen en haar medewerkers te beschermen bij calamiteiten.

3. Ontvangers

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten Wienerberger, behalve in één van de volgende omstandigheden.

Uitvoering van een overeenkomst
Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens jou na te komen. Onderdeel hiervan is het verwerken en leveren van jouw bestelling.

Als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of aangevraagde diensten, maken wij gebruik van een bezorgdienst om de bestelling bij jou te bezorgen.

Met jouw toestemming
Met jouw toestemming kunnen wij jouw persoonsgegevens aan andere partijen doorgeven. De toestemming geldt alleen als duidelijk is waar je jouw toestemming voor geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

Voor externe verwerking
We verstrekken persoonsgegevens aan onze partners zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

Om juridische redenen
We delen persoonsgegevens als we van mening zijn dat openbaarmaking van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Wettelijke verplichting
Indien een wettelijke verplichting dit van ons vereist, zullen wij jouw persoonsgegevens verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. Een ander voorbeeld is dat de belastinginspecteur op grond van artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen alle gegevens kan opeisen die nodig zijn om belasting te heffen.

Wienerberger maakt afspraken met de ontvangers van jouw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en worden beveiligd.

4. Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om jouw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is om jou onze producten en/of diensten te kunnen leveren.

Hierna zullen wij voor zover mogelijk jouw persoonsgegevens verwijderen. Indien je bijvoorbeeld jouw e-mailadres hebt verstrekt zodat wij jou op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij jouw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

5. Doorgifte persoonsgegevens buiten de EU

Wienerberger kan jouw persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland naar het buitenland. Landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) kennen een gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens als Nederland.

Met inachtneming van de algemene eisen uit privacy wet- en regelgeving kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven. Dit kunnen wij bijvoorbeeld doen binnen ons concern ten behoeve van een goede bedrijfsvoering.

Buiten de EER zullen wij jouw persoonsgegevens enkel doorgeven indien er sprake is van een passend beschermingsniveau. Wienerberger maakt daarvoor gebruik door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten. Jouw persoonsgegevens zullen wij met name doorgeven aan vestigingen binnen ons concern voor onze interne bedrijfsvoering.

6. Cookies

Wienerberger maakt gebruik van cookies zoals Google Analytics, Hotjar en Adobe SiteCatalyst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek op een website wordt opgeslagen op het device (elektronisch apparaat) van de bezoeker.

Cookies hebben als doel om informatie over iemand, de website of statistieken te verzamelen. Sommige cookies hebben daarnaast tot doel om de gebruikerservaringen van de website te verbeteren.

Typen cookies
We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies plaatsen we altijd. Deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten jouw zichtveld. Deze stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren.

We kunnen hierdoor bijvoorbeeld meten hoe vaak onze website wordt gebruikt en naar welke informatie bezoekers op zoek zijn. Wij vragen altijd jouw toestemming voor het vragen van niet-functionele cookies.

Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt;
  • technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt;
  • vanaf welke pagina je op de website bent gekomen.

Tracking cookies
Dit zijn cookies die wordt geplaatst om een internetgebruiker te identificeren op een website. Door het plaatsen van tracking cookies kunnen wij bijhouden welke internetpagina's jij bezoekt. Uit de informatie over jouw websitebezoeken kunnen wij afleiden wat jouw voorkeuren en interesses zijn. Op basis daarvan kunnen wij jou persoonlijke aanbiedingen doen.

Op basis van de voorkeuren en interesses zal de website van Wienerberger ook gepersonaliseerd worden weergegeven. Uit het oogpunt van service proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij je voorkeuren. Je kunt altijd nog terug klikken naar de overkoepelende website.

Advertentiecookies
Wij maken gebruik van advertentiecookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen en om de effectiviteit van een reclamecampagne te meten. De advertentiecookies zijn nodig om de advertenties daadwerkelijk te kunnen tonen.

Cookies blokkeren en verwijderen
Indien je niet wilt dat onze website cookies op jouw computer kan opslaan, kun je dat aangeven in de cookiemelding die je te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heb je onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijg je deze melding niet meer te zien en dien je de cookies (indien gewenst) zelf te verwijderen.

Je kunt er ook voor kiezen om via jouw browser het plaatsen van cookies te blokkeren. Blokkeer je alle cookies? Dan werkt onze website minder goed. Wij raden je aan om alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kun je doen in jouw browserinstellingen.

7. Jouw rechten

Je hebt jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevenswissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe. Ook leggen we uit hoe je deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

Recht van inzage
Op jouw verzoek zullen wij je schriftelijk mededelen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Bij jouw verzoek dien je je te identificeren door middel van een kopie van jouw rijbewijs of identiteitsdocument. In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van jou hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij jou daar een kopie van.

Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten je geldend kunt maken.

Verbetering of aanvulling
Als je inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens hebt ontvangen, kun je ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvang je van ons een aanvullende verklaring. Die verklaring ontvangen ook eventuele ontvangers van jouw onjuiste of onvolledige gegevens.

Gegevenswissing
Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • je trekt jouw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • je maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om jouw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten jouw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben jouw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Beperking verwerking
Als je een onjuistheid of onvolledigheid in jouw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kun je ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij jouw verzoek in behandeling hebben. 

Je mag ons ook om beperking van de verwerking van jouw gegevens vragen als je van mening bent dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als je bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van jouw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Overdracht digitale data
Als je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat, en wij jouw gegevens met jouw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met jou hebben verwerkt, heb je het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. Je kunt ons in die gevallen ook vragen jouw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Bezwaar
Je mag te allen tijde bezwaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van jouw persoonsgegevens hebben aangemaakt.

Wij zullen verwerking van jouw gegevens na ontvangst van jouw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden. Verwerken wij jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag je daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten
Wil je van één of meer van jouw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kun je contact opnemen met ons via het e-mailadres privacy.nl@wienerberger.com. Wienerberger zal op jouw verzoek binnen 4 weken beslissen, tenzij wij jou binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden jouw persoonsgegevens verwerkt op grond van jouw toestemming? Dan heb je het recht om jouw toestemming in te trekken.

Eventuele intrekking van jouw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan alsmede de rechtmatigheid daarvan onverlet.

8. Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Wienerberger kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

9. Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht.

10. Vragen?

Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail met jouw vraag naar: info.nl@wienerberger.com. Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren.

De nieuwste versie wordt op deze pagina gepubliceerd.

 

Versie augustus 2020

Top